សេច​ក្តី​ជូន​ដំ​ណឹង​លេខ ៧៦៣​ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​អោយ​ដំ​ណើរ​ការ​គេហ​ទំព័រ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត