សេច​ក្តី​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ អា​ហ្វីស ប៉ា​ណូ ប័ណ្ណ ស្លាក​សញ្ញា​គ្រប់​ប្រភេទដែល​មាន​លក្ខណៈឃោ​សនា​មហា​ជន និង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដំ​ណឹង​ពា​ណិជ្ជ​កម្ម